ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรรการฯ เพื่อเตรียมพร้อมการขอรับรองมาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ระดับชาติ NECAST (National Ethics Committee Accreditation System in Thailand)

          เมื่อวันที่ 8 ม …

Read More »

ขอแจ้งการปรับปรุงแบบฟอร์มในการยื่นเสนอโครงร่างการวิจัย

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในม …

Read More »
แนวทางประเมินเครื่องสำอาง

แนวทางการเมินความปลอดภัยผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

ดาวน์โหลด เอกสาร แนวทางการประเมินความปลอดภัยผลิตภั …

Read More »

แนวทางการเมินความปลอดภัยผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

ดาวน์โหลด เอกสาร แนวทางการประเมินความปลอดภัยผลิตภั …

Read More »

ผศ.ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ ได้รับพระราชทานทุนส่งเสริมบัณฑิตปี 2559

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ อาจารย์ป …

Read More »

รองศาสตราจารย์ ดร. จรวย สุวรรณบำรุง : รางวัลผลงานวิจัยเด่นด้านพื้นที่และชุมชน “รูปแบบการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืน”

  รองศาสตราจารย์ ดร. จรวย สุวรรณบำรุง อาจารย์ …

Read More »

ชื่นชม นศ.พยาบาลม.วลัยลักษณ์ สั่งพ่อจอดรถ ลงช่วยคนเจ็บบนถนน

นางสาวชนัญชิดา เกื้อหนุน นักศึกษาสำนักวิชาพยาบาลศา …

Read More »

ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยวลัย …

Read More »