ผลการดำเนินงาน

อัตราค่าธรรมเนียมการยื่นเสนอขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์