กรณีผลการพิจารณาขอให้ผู้วิจัย “ปรับปรุงแก้ไขเพื่ออนุมัติ”

รายการเอกสาร

จำนวน (ชุด)

1.บันทึกข้อความขอชี้แจง แก้ไข โครงการวิจัยตามมติของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
   ดาวน์โหลด (นักศึกษา)
   
ดาวน์โหลด (อาจารย์/นักวิจัย)

1

2.แบบฟอร์มสรุปการชี้แจง แก้ไข เพิ่มเติมตามมติคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  ดาวน์โหลด (นักศึกษา)
  
ดาวน์โหลด  (อาจารย์/นักวิจัย)

1

3.แบบตรวจสอบความครบถ้วนของโครงร่างการวิจัย  [แบบเอกสารที่ WUF 05_2]  ดาวน์โหลด

1

4.แบบเสนอโครงร่างการวิจัยในมนุษย์ เอกสารหมายเลข-1
  
ดาวน์โหลด (นักศึกษา)
  ดาวน์โหลด (อาจารย์/นักวิจัย)

1

5.เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย ดาวน์โหลด เอกสารหมายเลข-2

1

6.เอกสารยินยอมการเข้าร่วมโครงการวิจัย ดาวน์โหลด เอกสารหมายเลข-3

1

7.แบบเอกสารตกลงเข้าร่วมโครงการวิจัย สำหรับอาสาสมัครที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี (Assent Form) (ถ้ามี) ดาวน์โหลด เอกสารหมายเลข-4

1

8.แบบเอกสารยินยอมการเข้าร่วมโครงการวิจัย สำหรับผู้ปกครองของผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี (ถ้ามี) ดาวน์โหลด เอกสารหมายเลข-5

1

9.เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล (แบบสอบถาม/สัมภาษณ์ หรืออื่นๆ)

1

10.ประวัติประธานควบคุมวิทยานิพนธ์/วิทยานิพนธ์ หัวหน้าโครงการวิจัยและผู้ร่วมวิจัย ดาวน์โหลด 

1

11.สำเนาหลักฐานการอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของหัวหน้าโครงการวิจัย และ/หรือประธานควบคุมวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์

1

Facebook Comments