ม.วลัยลักษณ์ จัดโครงการบรรยายพิเศษโมดูล 1 : หลักสูตรการพัฒนางานวิจัย: ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณการวิจัย

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ และส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร จัดโครงการอบรม บรรยายพิเศษโมดูล 1 : หลักสูตรการพัมนางานวิจัย: ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณการวิจัย เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ หลักการ และขั้นตอนการเตรียมเอกสารเกี่ยวกับจริยธรรมจรรยาบรรณการวิจัยในมนุษย์ แก่คณาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ผศ.ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ กล่าวในโครงการอบรม บรรยายพิเสษโมดูล 1 : หลักสูตรการพัฒนางานวิจัย: ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณการวิจัย ระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ณ ประชุมตุมปัง ชั้น 3 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าปัจจุบันเป็นที่ยอมรับว่าความเจริญก้าวหน้าของศาสตร์สาขาต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์เกิดจากงานวิจัยและส่วนหนึ่งเกี่ยวข้องกับการทำวิจัยในมนุษย์ การทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ต้องถือเอาความเป็นอยู่ทีดีของอาสาสมัครเป็นสิ่งสำคัญก่อนความสนใจทางวิทยาศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ วัตถุประสงค์ในการทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ เพื่อให้เข้าใจสาเหตุ พยาธิกำเนิดของโรค ศึกษาความชุก อุบัติการณ์พัฒนาการณ์ พัฒนาการป้องกัน การวินิจฉัย กระบวนการรักษา การพัฒนายาใหม่ การพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ และการทำให้คุรภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้น ดังนั้น คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ ร่วมกับส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดโครงการการอบรมเพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรทางด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ หลักการ และขั้นตอนการเตรียมเอกสารเกี่ยวกับจริยธรรมจรรยาบรรณการวิจัยในมนุษย์ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการทำงานวิจัยที่มุ่งสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อเป็นผู้นำด้านการวิจัยในระดับสากล  
ศ.ดร.วรรณา ชูฤทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม กล่าวรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติที่ได้มาเปิดโครงการอบรม  โมดูล 1: หลักสูตรการพัฒนางานวิจัย: ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณการวิจัย ซึ่งเป็นการอบรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการทำงานวิจัย ที่มุ่งสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อเป็นผู้นำด้านการวิจัยในระดับสากล
ศ.ดร.วรรณา ชูฤทธิ์ กล่าวต่ออีกว่า สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการทำงานวิจัยที่มุ่งสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อเป็นผู้นำด้านการวิจัยในระดับสากล และเพื่อแก้ไขปัญหาที่ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น เพื่อให้การดำเนินงานตามนโยบายบรรลุเป้าหมาย คณาจารย์และบุคลากรทางด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ หลักการ และขั้นตอนการเตรียมเอกสารเกี่ยวกับจริยธรรมจรรยาบรรณการวิจัยในมนุษย์ เพื่อให้ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยอย่างมีจริยธรรม ตามมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กำหนด ในนามของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ดิฉันขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงสุพัตรา ปรศุพัฒนา อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้ให้การสนับสนุนในการเป็นวิทยากรในการจัดการอบรมในครั้งนี้อีกครั้ง  สุดท้ายนี้ ดิฉันขออวยพรให้การอบรมบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้ตั้งไว้ทุกประการ
สำหรับโครงการอบรมในครั้งนี้ มีคณาจารย์ และผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภายใน 13 หน่วยงาน และภายนอก 3 หน่วยงาน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และโรงพยาบาลพังงา โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน  70  คน  ผ่านระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom 

Facebook Comments Box