บรรยายพิเศษโมดูล 1 : หลักสูตรการพัฒนางานวิจัย: ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณการวิจัย

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการทำงานวิจัยที่มุ่งองค์ความรู้ใหม่ เพื่อเป็นผู้นำด้านการวิจัยในระดับสากล และเพื่อแก้ไขปัญหาที่ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น เพื่อให้การดำเนินงานตามนโยบายบรรลุเป้าหมาย คณาจารย์ และบุคลากรทางด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ หลักการ และขั้นตอนการเตรียมเอกสารเกี่ยวกับจริยธรรมจรรยาบรรณการวิจัยในมนุษย์

ในการนี้สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จึงขอเชิญพนักงานสายวิชาการ  นักวิจัย ผู้ที่ทำวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษภายใต้ชื่อ โมดูล 1 : หลักสูตรการพัฒนางานวิจัย ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี้บ

กลุ่มเป้าหมาย :
พนักงานภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้แก่ พนักงานสายวิชาการ นักวิจัย ผู้ที่ทำวิจัยในมนุษย์ 

วิทยากร:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา ปรศุพัฒนา รองผู้อำนวยการศูนย์จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มข. และอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วัน เวลา สถานที่ :
10 มิถุนายน 2564 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมตุมปัง ชั้น 3 อาคารบริหาร และ Online via zoom

ลิงค์สมัครเข้าร่วมบรรยาย
shorturl.asia/cLTC4
ลิ้งค์เข้าห้องบรรยาย https://wu-ac-th.zoom.us/j/92960752841?pwd=bUllL3pRVjIwMFVvNlNyZXp2ZXp4QT09

Meeting ID 929 6075 2841 Passcode 448798
Facebook Comments Box