แบบฟอร์ม ส่งโครงร่างการวิจัย
เพื่อขอรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รายการเอกสาร (ประกาศใช้ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2564)

1. แบบฟอร์ม ยื่นขอรับรองโครงร่างการวิจัย สำหรับการขอพิจารณาครั้งแรก
ประเภทการพิจารณาโครงร่างการวิจัย แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้

2. แบบฟอร์ม ขอชี้แจง แก้ไข โครงร่างการวิจัย ตามมติของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ผู้วิจัยจะต้องจัดทำเตรียมรายละเอียดเอกสาร ดังนี้

3. แบบฟอร์มสำหรับโครงการวิจัยที่ได้รับเอกสารรับรองแล้ว ผู้วิจัยจะต้องจัดทำเตรียมรายละเอียดเอกสาร ดังนี้

4. แบบฟอร์ม รายงานความก้าวหน้า และขอต่ออายุโครงการวิจัย ผู้วิจัยจะต้องจัดทำเตรียมรายละเอียดเอกสาร ดังนี้

5. แบบฟอร์ม ปิดโครงการวิจัย ผู้วิจัยจะต้องจัดทำเตรียมรายละเอียดเอกสาร ดังนี้

6. แบบฟอร์มอื่น ๆ

7. แบบฟอร์ม สำหรับนักวิจัยต่างชาติ

Facebook Comments Box