สถานที่ติดต่อ

อาคารวิจัยวิทยาการสุขภาพ ชั้น 2

wu.wuec@gmail.com

075 672595 075-672577

Mon - Fri: 8:30 - 16:30

INR_5000

น.ส.สุดารัตน์ ช้างโรง

เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

โทรศัพท์ 0-7567-2554

e-mail : csudarat@wu.ac.th

น.ส.ชนาภัทร พันด้อหล้า

เจ้าหน้าที่สำนักงาน
โทรศัพท์ 0-7567-2595
e-mail : chanaphat.pu@wu.ac.th

: งานยื่นขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
: งานการเงิน พัสดุสำนักงาน

น.ส.คณิตา หวานคง

เจ้าหน้าที่สำนักงาน
โทรศัพท์ 0-7567-2577

e-mail : khanita.wa@wu.ac.th

: งานยื่นขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
: งานรายงานความก้าวหน้า/ต่ออายุ/ปิดโครงการ
: ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม

น.ส.สุกัญญา สุวรรณปาน

เจ้าหน้าที่สำนักงาน
โทรศัพท์ 0-7567-2553

e-mail : ssuganya@wu.ac.th

: Admin งานฐานข้อมูล สถานะโครงการ

: งานเว็บไซต์

ที่อยู่ : สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ที่ตั้ง อาคารวิจัยวิทยาการสุขภาพ ชั้น 2 เลขที่ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
E-mail : wu.wuec@gmail.com

Facebook Comments Box