คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ตอบ มี 3 ประเภทการพิจารณา
1. การพิจารณาโครงร่างการวิจัยที่เข้าข่ายการยกเว้น (Exempt review)
2. การพิจารณาโครงร่างการวิจัยที่เข้าข่ายการพิจารณาแบบเร่งด่วน (Expedited review)
3. การพิจารณาโครงการที่เข้าข่ายการพิจารณาแบบปกติ(Full board review)

Facebook Comments Box