การขอยกเว้น (Exemption review)

รายการเอกสาร

จำนวน (ชุด)

1.บันทึกข้อความ เรื่อง ขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอยกเว้นการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
  
ดาวน์โหลด (นักศึกษา)   
   
ดาวน์โหลด  (อาจารย์/นักวิจัย)

1

2. แบบเสนอเพื่อขอยกเว้นการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ตามที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์กำหนด  ดาวน์โหลด

2

3.แบบเสนอโครงการร่างการวิจัยในมนุษย์ เอกสารหมายเลข-1
   ดาวน์โหลด (นักศึกษา)
   ดาวน์โหลด (อาจารย์/นักวิจัย)

2

4.เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย ดาวน์โหลด เอกสารหมายเลข-2 (ถ้ามี)

2

5.เอกสารยินยอมการเข้าร่วมโครงการวิจัย ดาวน์โหลด เอกสารหมายเลข-3  (ถ้ามี)

2

6.ประวัติประธานควบคุมวิทยานิพนธ์/วิทยานิพนธ์ หัวหน้าโครงการวิจัยและผู้ร่วมวิจัย ดาวน์โหลด 

2

7.สำเนาหลักฐานการอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของหัวหน้าโครงการวิจัย และ/หรือประธานควบคุมวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ 

2

8.เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย (ถ้ามี)

2

9.สลิปโอนเงินค่าธรรมเนียมการพิจารณาโครงการวิจัยที่เสนอขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 1
Facebook Comments