ขอแจ้งการปรับปรุงแบบฟอร์มในการยื่นเสนอโครงร่างการวิจัย

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 ที่ประชุมได้ปรับปรุงแบบฟอร์มในการยื่นเสนอโครงร่างการวิจัยในมนุษย์เพื่อเข้ารับการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ สำหรับอาจารย์/นักวิจัย และนักศึกษา โดยมีรายการเอกสารที่มีการปรับปรุง ดังนี้

 1. รายละเอียดการตรวจสอบประเภทการยื่นเสนอโครงร่างการวิจัยเพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 2. รายละเอียดการจัดส่งโครงร่างการวิจัยเพื่อขอรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 3. บันทึกข้อความ เรื่อง ขอเสนอโครงร่างการวิจัยเพื่อขอยกเว้นการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
 4. แบบเสนอเพื่อขอยกเว้นการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
 5. บันทึกข้อความถึงประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
 6. แบบประเมินวิธีการพิจารณาโครงร่างการวิจัย (สำหรับผู้วิจัยหลัก๗ (แบบเอกสารที่ WUF 50_1)
 7. แบบตรวจสอบความครบถ้วนของโครงร่างการวิจัย (แบบเอกสารที่ WUF 50_2)
 8. แบบเสนอโครงร่างการวิจัยในมนุษย์
 9. แบบเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย
 10. แบบเอกสารยินยอมการเข้าร่วมโครงการวิจัย
 11. แบบเอกสารตกลงเช้าร่วมโครงการวิจัย สำหรับอาสาสมัครที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี (Aseent Form)
 12. แบบเอกสารยินยอมการเข้าร่วมโครงการวิจัย สำหรับผู้ปกครองของผู้ที่มีอายุตำกว่า 18 ปี
 13. แบบประวัติผู้วิจัย

ทั้งนี้โดยขอให้นักวิจัยศึกษารายละเอียดประเภทการยื่นเสนอโครงร่างการวิจัย และรายละเอียดการจัดส่งโครงร่างการวิจัย และกำหนดให้นักวิจัยใช้แบบฟอร์มฉบับปรับปรุงใหม่ ครั้งที่ 2/2559 เพื่อขอรับการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่

 

 

Facebook Comments