พิจารณาในที่ประชุม (Full board review)

รายการเอกสาร

จำนวน(ชุด)

1.บันทึกข้อความถึงประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
    ดาวน์โหลด (นักศึกษา)
    
ดาวน์โหลด  (อาจารย์/นักวิจัย)

1

2.แบบประเมินวิธีการพิจารณาโครงร่างการวิจัย (สำหรับผู้วิจัยหลัก) [แบบเอกสารที่ WUF 05_1] ดาวน์โหลด 

1

3.แบบตรวจสอบความครบถ้วนของโครงร่างการวิจัย  [แบบเอกสารที่ WUF 05_2]  ดาวน์โหลด

1

4.แบบเสนอโครงร่างการวิจัยในมนุษย์ อกสารหมายเลข-1
  
ดาวน์โหลด (นักศึกษา)
  ดาวน์โหลด (อาจารย์/นักวิจัย)

9

5.เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย ดาวน์โหลด เอกสารหมายเลข-2

9

6.เอกสารยินยอมการเข้าร่วมโครงการวิจัย ดาวน์โหลด เอกสารหมายเลข-3

9

7.แบบเอกสารตกลงเข้าร่วมโครงการวิจัย สำหรับอาสาสมัครที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี (Assent Form) (ถ้ามี) ดาวน์โหลด เอกสารหมายเลข-4

9

8.แบบเอกสารยินยอมการเข้าร่วมโครงการวิจัย สำหรับผู้ปกครองของผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี (ถ้ามี) ดาวน์โหลด เอกสารหมายเลข-5

9

9.เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล (แบบสอบถาม/สัมภาษณ์ หรืออื่นๆ)

9

10.ประวัติประธานควบคุมวิทยานิพนธ์/วิทยานิพนธ์ หัวหน้าโครงการวิจัยและผู้ร่วมวิจัย ดาวน์โหลด แบบประวัติผู้วิจัย

9

11.สำเนาหลักฐานการอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของหัวหน้าโครงการวิจัย และ/หรือประธานควบคุมวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์

9

12.สลิปโอนเงินค่าธรรมเนียมการพิจารณาโครงการวิจัยที่เสนอขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 1
Facebook Comments