สถานที่ติดต่อ

สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ชั้น 1 อาคารวิจัยวิทยาการสุขภาพ 222 ต.ไทยบุรี
อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
 

ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ 
โทรศัพท์ 0-7567-2578  อีเมล chuchard.pu@wu.ac.th
เลขานุการคณะกรรมการ
นางสาวสุดารัตน์ ช้างโรง
โทรศัพท์ 0-7567-2554  อีเมล csudarat@wu.ac.th
ธุรการสำนักงาน
นางสาวสุกัญญา สุวรรณปาน
โทรศัพท์ 0-7567-2553  อีเมล ssuganya@wu.ac.th


 

Facebook Comments