ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ประจำปี 2559-2560
           (กำหนดประชุมวันพุธสัปดาห์ที่ 3 ของทุกเดือน เวลา 12.00-15.00 น.)

หมายเหตุ ผู้เสนอโครงการเพื่อขอให้พิจารณาข้อจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประเภท Full board ต้องเสนอโครงการต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ภายในพุธที่ 1 ของเดือน 

ครั้งที่
วัน/เดือน/ปี
เวลา
สถานที่ประชุม
หมายเหตุ
4/2559
วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559
10.00 -13.00 น.
ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารวิชาการ 9
 
5/2559
วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2559
12.00-15.00 น.
ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารวิชาการ 9
 
6/2559
วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559
12.00-15.00 น. 
ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารวิชาการ 9 
เปลี่ยนห้องประชุมเป็น 15/6 อาคารบริหาร
เวลา 11.00-13.00 น. 
 1/2560
วันพุธที่ 18 มกราคม 2560
12.00-15.00 น. 
 ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารวิชาการ 9
 
 2/2560
วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
12.00-15.00 น. 
ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารวิชาการ 9 
 
 3/2560
วันพุธที่ 22 มีนาคม 2560
12.00-15.00 น. 
ห้องประชุม สนง.คกก.EC ชั้น 1
อาคารศูนย์วิจัยวิทยากาารสุขภาพ 
 
 4/2560
วันพุธที่ 19 เมษายน 2560
12.00-15.00 น. 
ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารวิชาการ 9 
 
 5/2560
วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560
12.00-15.00 น. 
ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารวิชาการ 9 
 
 6/2560
วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560
 12.00-15.00 น.
ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารวิชาการ 9 
 
7/2560 วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 12.00-15.00 น. ห้องประชุม สนง.คกก.จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  
8/2560 วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 12.00-15.00 น. ห้องประชุม สนง.คกก.จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  
9/2560 วันพุธที่ 20 กันยายน 2560 12.00-15.00 น. ห้องประชุม สนง.คกก.จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  
10/2560 วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 12.00-15.00 น. ห้องประชุม สนง.คกก.จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  
11/2560 วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 12.00-15.00 น. ห้องประชุม สนง.คกก.จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  
12/2560 วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 12.00-15.00 น. ห้องประชุม สนง.คกก.จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  
         

ดาวน์โหลด ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

 

 

Facebook Comments