คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

  รศ.ดร.ชูชาติ  พันธ์สวัสดิ์
ประธานกรรมการ

                    

       ผศ.ดร.จอม สุวรรณโณ             อาจารย์ ดร.จิราพร เจริญพูล                   อาจารย์ ดร.ปนัดดา  พิบูลย์
              กรรมการ                                         กรรมการ                                             กรรมการ

อภิชัย              ดร.นมน       

ผศ.นพ.อภิชัย  วรรธนะพิศิษฐ์                ผศ.ดร.นมนต์  หิรัญ                           นายธีระ  ด้วงสิน
กรรมการ                                      กรรมการ                                            กรรมการ   

                 

อาจารย์ ดร.อัมพร  หมาดเด็น                นายทวีศักดิ์  รัตนวงศ์เดช                                นางสาวสุดารัตน์  ช้างโรง
             กรรมการ                                         กรรมการ                                                     เลขานุการ

Facebook Comments