คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

  รศ.ดร.ชูชาติ  พันธ์สวัสดิ์
ประธานกรรมการ

            

          ผศ.ดร.ศรีรัตน์ กสิวงศ์                      ผศ.ดร.จอม สุวรรณโณ             อาจารย์ ดร.จิราพร เจริญพูล
กรรมการ                                         กรรมการ                                 กรรมการ

อภิชัย              ดร.นมน       

ผศ.นพ.อภิชัย  วรรธนะพิศิษฐ์                ผศ.ดร.นมนต์  หิรัญ                       นายธีระ  ด้วงสิน
กรรมการ                                      กรรมการ                                            กรรมการ    

                                                     นางสาวสุดารัตน์  ช้างโรง
                                                                  เลขานุการ

Facebook Comments