การพิจารณาแบบเร่งด่วน (Expedited review) 

รายการเอกสาร

จำนวน (ชุด)

1.บันทึกข้อความถึงประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
   ดาวน์โหลด (นักศึกษา)
  
 
ดาวน์โหลด (อาจารย์/นักวิจัย)

1

2.แบบประเมินวิธีการพิจารณาโครงร่างการวิจัย (สำหรับผู้วิจัยหลัก) [แบบเอกสารที่ WUF 05_1] ดาวน์โหลด 

1

3.แบบตรวจสอบความครบถ้วนของโครงร่างการวิจัย  [แบบเอกสารที่ WUF 05_2] ดาวน์โหลด

1

4.แบบเสนอโครงร่างการวิจัยในมนุษย์ เอกสารหมายเลข-1
  
ดาวน์โหลด (นักศึกษา)
  ดาวน์โหลด (อาจารย์/นักวิจัย)

3

5.เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย ดาวน์โหลด เอกสารหมายเลข-2

3

6.เอกสารยินยอมการเข้าร่วมโครงการวิจัย ดาวน์โหลด เอกสารหมายเลข-3

3

7.แบบเอกสารตกลงเข้าร่วมโครงการวิจัย สำหรับอาสาสมัครที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี (Assent Form) (ถ้ามี) ดาวน์โหลด เอกสารหมายเลข-4

3

8.แบบเอกสารยินยอมการเข้าร่วมโครงการวิจัย สำหรับผู้ปกครองของผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี (ถ้ามี) ดาวน์โหลด เอกสารหมายเลข-5

3

9.เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล (แบบสอบถาม/สัมภาษณ์ หรืออื่นๆ)

3

10.ประวัติประธานควบคุมวิทยานิพนธ์/วิทยานิพนธ์ หัวหน้าโครงการวิจัยและผู้ร่วมวิจัย ดาวน์โหลด 

3

11.สำเนาหลักฐานการอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของหัวหน้าโครงการวิจัย และ/หรือประธานควบคุมวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ 

3

12.สลิปโอนเงินค่าธรรมเนียมการพิจารณาโครงการวิจัยที่เสนอขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 1
Facebook Comments