กรณีผลการพิจารณาขอให้ผู้วิจัย “ปรับปรุงแก้ไขและนำเข้าพิจารณาใหม่”  

ประเภท Full board review  

รายการเอกสาร

จำนวน(ชุด)

1.บันทึกข้อความขอชี้แจง แก้ไข โครงการวิจัยตามมติของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
   ดาวน์โหลด  (นักศึกษา)
  
ดาวน์โหลด   (อาจารย์/นักวิจัย)

1

2.แบบตรวจสอบความครบถ้วนของโครงร่างการวิจัย  [แบบเอกสารที่ WUF 05_2]  ดาวน์โหลด

1

3.แบบฟอร์มสรุปการชี้แจง แก้ไข เพิ่มเติมตามมติคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
    ดาวน์โหลด (นักศึกษา)
  
 ดาวน์โหลด  (อาจารย์/นักวิจัย)

9

4.แบบเสนอโครงร่างการวิจัยในมนุษย์ เอกสารหมายเลข-1
  
ดาวน์โหลด (นักศึกษา)
  ดาวน์โหลด (อาจารย์/นักวิจัย)

9

5.เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย ดาวน์โหลด เอกสารหมายเลข-2

9

6. เอกสารยินยอมการเข้าร่วมโครงการวิจัย ดาวน์โหลด เอกสารหมายเลข-3

9

7.แบบเอกสารตกลงเข้าร่วมโครงการวิจัย สำหรับอาสาสมัครที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี (Assent Form) (ถ้ามี) ดาวน์โหลด เอกสารหมายเลข-4

9

8.แบบเอกสารยินยอมการเข้าร่วมโครงการวิจัย สำหรับผู้ปกครองของผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี (ถ้ามี) ดาวน์โหลด เอกสารหมายเลข-5

9

9.เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล (แบบสอบถาม/สัมภาษณ์ หรืออื่นๆ)

9

10. ประวัติประธานควบคุมวิทยานิพนธ์/วิทยานิพนธ์ หัวหน้าโครงการวิจัยและผู้ร่วมวิจัย ดาวน์โหลด

9

11. สำเนาหลักฐานการอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของหัวหน้าโครงการวิจัย และ/หรือประธานควบคุมวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์

9

ประเภท Expedited review

รายการเอกสาร

จำนวน (ชุด)

1.บันทึกข้อความขอชี้แจง แก้ไข โครงการวิจัยตามมติของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
   ดาวน์โหลด  (นักศึกษา)
   
ดาวน์โหลด  (อาจารย์/นักวิจัย)

1

2.แบบตรวจสอบความครบถ้วนของโครงร่างการวิจัย  [แบบเอกสารที่ WUF 05_2]  ดาวน์โหลด

1

3.แบบฟอร์มสรุปการชี้แจง แก้ไข เพิ่มเติมตามมติคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ 
   ดาวน์โหลด (นักศึกษา)
   
ดาวน์โหลด  (อาจารย์/นักวิจัย)

3

4.แบบเสนอโครงร่างการวิจัยในมนุษย์ อกสารหมายเลข-1
  
ดาวน์โหลด (นักศึกษา)

  ดาวน์โหลด (อาจารย์/นักวิจัย)

3

5.เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย ดาวน์โหลด เอกสารหมายเลข-2

3

6.เอกสารยินยอมการเข้าร่วมโครงการวิจัย ดาวน์โหลด เอกสารหมายเลข-3

3

7.แบบเอกสารตกลงเข้าร่วมโครงการวิจัย สำหรับอาสาสมัครที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี (Assent Form) (ถ้ามี) ดาวน์โหลด เอกสารหมายเลข-4

3

8.แบบเอกสารยินยอมการเข้าร่วมโครงการวิจัย สำหรับผู้ปกครองของผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี (ถ้ามี) ดาวน์โหลด เอกสารหมายเลข-5

3

9.เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล (แบบสอบถาม/สัมภาษณ์ หรืออื่นๆ)

3

10.ประวัติประธานควบคุมวิทยานิพนธ์/วิทยานิพนธ์ หัวหน้าโครงการวิจัยและผู้ร่วมวิจัย ดาวน์โหลด

3

11.สำเนาหลักฐานการอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของหัวหน้าโครงการวิจัย และ/หรือประธานควบคุมวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์

3

Facebook Comments