ข่าวประชาสัมพันธ์

ผศ.ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงวุฒิบรรยาย ในหัวข้อ “การเขียนโครงร่างการวิจัยอย่างไรเพื่อยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2560  ที่ผ่านมา ผศ.ดร.ชูชาติ …

Read More »

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Human Subject Protection Course ปี 2560

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ และสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ  พันธ์สวัสดิ์ กับรางวัลเชิดชูเกียรติ “ขวัญใจมหาชนคนวลัยลักษณ์ ประจำปี 2560”

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ &n …

Read More »

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรรการฯ เพื่อเตรียมพร้อมการขอรับรองมาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ระดับชาติ NECAST (National Ethics Committee Accreditation System in Thailand)

          เมื่อวันที่ 8 ม …

Read More »

ขอแจ้งการปรับปรุงแบบฟอร์มในการยื่นเสนอโครงร่างการวิจัย

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในม …

Read More »
แนวทางประเมินเครื่องสำอาง

แนวทางการเมินความปลอดภัยผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

ดาวน์โหลด เอกสาร แนวทางการประเมินความปลอดภัยผลิตภั …

Read More »

แนวทางการเมินความปลอดภัยผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

ดาวน์โหลด เอกสาร แนวทางการประเมินความปลอดภัยผลิตภั …

Read More »

ผศ.ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ ได้รับพระราชทานทุนส่งเสริมบัณฑิตปี 2559

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ อาจารย์ป …

Read More »

รองศาสตราจารย์ ดร. จรวย สุวรรณบำรุง : รางวัลผลงานวิจัยเด่นด้านพื้นที่และชุมชน “รูปแบบการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืน”

  รองศาสตราจารย์ ดร. จรวย สุวรรณบำรุง อาจารย์ …

Read More »

ชื่นชม นศ.พยาบาลม.วลัยลักษณ์ สั่งพ่อจอดรถ ลงช่วยคนเจ็บบนถนน

นางสาวชนัญชิดา เกื้อหนุน นักศึกษาสำนักวิชาพยาบาลศา …

Read More »