ขั้นตอนการพิจารณา

ขั้นตอนการดำเนินงานพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ดาวน์โหลดเอกสาร ขั้นตอนการพิจารณา

ขั้นตอนการพิจารณา

Facebook Comments Box