ขั้นตอนการขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งแรก

ขั้นตอนการพิจารณาโครงการวิจัยในมนุษย์ : ขอแก้ไขโครงการหลังผ่านมติคณะกรรมการ (Protocol amendment)

ขั้นตอนการพิจารณาโครงการวิจัยในมนุษย์ มติคณะกรรมการ : ปรับปรุงแก้ไขและนำเข้าพิจารณาใหม่

ขั้นตอนการส่งสรุปผลการวิจัย ต่ออายุ และแจ้งปิดโครงการวิจัย

Facebook Comments Box