อัตราค่าธรรมเนียมการยื่นเสนอขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ประกาศอัตราค่าธรรมเนียม

บุคคลภายใน
อาจารย์ บุคลากร นักวิจัย

1,000 บาท/โครงการ

บุคคลภายใน
นักศึกษา (ป.ตรี/โท/เอก)

500 บาท/โครงการ

บุคคลภายนอก
อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา

3,500 บาท/โครงการ