สถานที่ติดต่อ

น.ส.สุดารัตน์ ช้างโรง
เลขานุการฯ

โทร. 0-7567-2554

น.ส.สุกัญญา สุวรรณปาน
เจ้าหน้าที่สำนักงาน

โทร. 0-7567-2553

น.ส.ชนกนันท์ กาญจนวิวิน
เจ้าหน้าที่สำนักงาน

โทร. 0-7567-2577

สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ที่ตั้ง อาคารวิจัยวิทยาการสุขภาพ ชั้น 2 เลขที่ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โทรศัพท์ 0-7567-2554

Facebook Comments Box