คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รศ.ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์

ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รศ.นพ.อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ์

กรรมการ

ผศ.ดร.ปนัดดา พิบูลย์

กรรมการ

ผศ.ดร.อัมพร หมาดเด็น

กรรมการ

อาจารย์ ดร.จิราพร เจริญพูล

กรรมการ

ผศ.จิรพัฒน์ นาวารัตน์

กรรมการ

ผศ.พญ.นนทพรรณ ผาสุข

กรรมการ

รศ.ดร.สายฝน เอกวรางกูร

กรรมการ

ผศ.ดร.ยรรยงค์ พันธ์สวัสดิ์

กรรมการ

นายธีระ ด้วงสิน

กรรมการ

นายทวีศักดิ์ รัตนวงค์เดช

กรรมการ

นางสาวสุดารัตน์ ช้างโรง

เลขานุการ

Facebook Comments Box