คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รศ.ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์

ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รศ.นพ.อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ์

กรรมการ

รศ.ดร.จอม สุวรรณโณ

กรรมการ

ผศ.ดร.ปนัดดา พิบูลย์

กรรมการ

อาจารย์ ดร.จิราพร เจริญพูล

กรรมการ

อาจารย์ ดร.อัมพร หมาดเด็น

กรรมการ

นายธีระ ด้วงสิน

กรรมการ

นายทวีศักดิ์ รัตนวงศ์เดช

กรรมการ

น.ส.สุดารัตน์ ช้างโรง

กรรมการ

Facebook Comments