ขอปรับแก้โครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

รายการเอกสาร

จำนวน(ชุด)

1. บันทึกข้อความ / แบบรายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัย รหัสแบบฟอร์ม WUF 01-13  ดาวน์โหลด WUF 01-13 1
Facebook Comments Box