ยื่นขอปรับแก้โครงการที่ผ่านการรับรองแล้ว

รายการเอกสาร

จำนวน(ชุด)

1.บันทึกข้อความขอปรับแก้โครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
 ดาวน์โหลด

1

 

Facebook Comments