กรณีผลการพิจารณาขอให้ผู้วิจัย “ปรับปรุงแก้ไขและนำเข้าพิจารณาใหม่”  

ประเภท Full board review  และ ประเภท Expedited review

รายการเอกสาร

จำนวนชุด ประเภท Full board review

จำนวนชุด ประเภท Expedited review
1.บันทึกข้อความขอปรับแก้โครงการวิจัยตามมติของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

1

1
2. แบบฟอร์มตรวจสอบความครบถ้วนของโครงร่างการวิจัย รหัสแบบฟอร์ม WUF 02-09  ดาวน์โหลด WUF 02-09

1

1
3. แบบฟอร์มสรุปการชี้แจงแก้ไข รหัสแบบฟอร์ม WUF 09-09 ดาวน์โหลด WUF 09-09

9

3
4. แบบเสนอโครงร่างการวิจัยในมนุษย์

9 3
5. แบบฟอร์มเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย รหัสแบบฟอร์ม WUF 04-09 ดาวน์โหลด WUF 04-09

9

3
6. แบบฟอร์มเอกสารยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย รหัสแบบฟอร์ม WUF 05-09 ดาวน์โหลด WUF 05-09

9

3
7. แบบเอกสารตกลงเข้าร่วมโครงการวิจัย สำหรับอาสาสมัครที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี (Assent Form) (ถ้ามี) รหัสแบบฟอร์ม WUF 12-09 ดาวน์โหลด WUF 12-09

9

3
8.แบบเอกสารยินยอมการเข้าร่วมโครงการวิจัย สำหรับผู้ปกครองของผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี (ถ้ามี) รหัสแบบฟอร์ม WUF 13-09 ดาวน์โหลด WUF 13-09

9

3
9.เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล (แบบสอบถาม/สัมภาษณ์ หรืออื่นๆ)

9

3
10. ประวัติประธานควบคุมวิทยานิพนธ์/วิทยานิพนธ์ หัวหน้าโครงการวิจัยและผู้ร่วมวิจัย รหัสแบบฟอร์ม WUF 11-09 ดาวน์โหลด WUF 11-09

9

3
11. สำเนาหลักฐานการอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของหัวหน้าโครงการวิจัย และ/หรือประธานควบคุมวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์

9

3

 

Facebook Comments Box