กรณีผลการพิจารณาขอให้ผู้วิจัย “ปรับปรุงแก้ไขเพื่ออนุมัติ”

รายการเอกสาร

จำนวน (ชุด)

1. บันทึกข้อความขอปรับแก้โครงการวิจัยตามมติของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

1

2. แบบฟอร์มสรุปการชี้แจงแก้ไข รหัสแบบฟอร์ม WUF 09-09 ดาวน์โหลด WUF 09-09

1

3. แบบฟอร์มตรวจสอบความครบถ้วนของโครงร่างการวิจัยWUF 02-09 ดาวน์โหลด WUF 02-09

1

4. แบบเสนอโครงร่างการวิจัยในมนุษย์

1

5. แบบฟอร์มเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย รหัสแบบฟอร์ม WUF 04-09  ดาวน์โหลด WUF 04-09

1

6. แบบฟอร์มเอกสารยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย รหัสแบบฟอร์ม WUF 05-09  ดาวน์โหลด WUF 05-09

1

7. แบบเอกสารตกลงเข้าร่วมโครงการวิจัย สำหรับอาสาสมัครที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี (Assent Form) (ถ้ามี) WUF 12-09 รหัสแบบฟอร์ม WUF 12-09 ดาวน์โหลด WUF 12-09

1

8.แบบเอกสารยินยอมการเข้าร่วมโครงการวิจัย สำหรับผู้ปกครองของผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี (ถ้ามี)  รหัสแบบฟอร์ม WUF 13-09 ดาวน์โหลด WUF 13-09

1

9.เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล (แบบสอบถาม/สัมภาษณ์ หรืออื่นๆ)

1

10.ประวัติประธานควบคุมวิทยานิพนธ์/วิทยานิพนธ์ หัวหน้าโครงการวิจัยและผู้ร่วมวิจัย รหัสแบบฟอร์ม WUF 11-09 ดาวน์โหลด WUF 11-09 

1

11.สำเนาหลักฐานการอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของหัวหน้าโครงการวิจัย และ/หรือประธานควบคุมวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์

1

Facebook Comments Box