พิจารณาในที่ประชุม (Full board review)

รายการเอกสาร

จำนวน(ชุด)

1. บันทึกข้อความขออนุมัติการทำวิจัยในมนุษย์

1

2. แบบฟอร์มแบบประเมินวิธีพิจารณาโครงร่างการวิจัย รหัสแบบฟอร์ม WUF 01-09   ดาวน์โหลด WUF 01-09

1

3. แบบฟอร์มตรวจสอบความครบถ้วนของโครงร่างการวิจัย รหัสแบบฟอร์ม WUF 02-09 ดาวน์โหลด WUF 02-09

1

4. แบบเสนอโครงร่างการวิจัยในมนุษย์

9

5. แบบฟอร์มเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย รหัสแบบฟอร์ม WUF 04-09  ดาวน์โหลด WUF 04-09

9

6. แบบฟอร์มเอกสารยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย รหัสแบบฟอร์ม WUF 05-09  ดาวน์โหลด WUF 05-09

9

7. แบบเอกสารตกลงเข้าร่วมโครงการวิจัย สำหรับอาสาสมัครที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี (Assent Form) (ถ้ามี) รหัสแบบฟอร์ม WUF 12-09 ดาวน์โหลด WUF 12-09

9

8. แบบเอกสารยินยอมการเข้าร่วมโครงการวิจัย สำหรับผู้ปกครองของผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี (ถ้ามี) รหัสแบบฟอร์ม WUF 13-09  ดาวน์โหลด WUF 13-09

9

9. เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล (แบบสอบถาม/สัมภาษณ์ หรืออื่นๆ)

9

10. ประวัติประธานควบคุมวิทยานิพนธ์/วิทยานิพนธ์ หัวหน้าโครงการวิจัยและผู้ร่วมวิจัย  รหัสแบบฟอร์ม WUF 11-09   ดาวน์โหลด WUF 11-09

9

11. สำเนาหลักฐานการอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของหัวหน้าโครงการวิจัย และ/หรือประธานควบคุมวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์

9

12. สลิปโอนเงินค่าธรรมเนียมการพิจารณาโครงการวิจัยที่เสนอขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 1
Facebook Comments Box