การขอยกเว้น (Exemption review)

รายการเอกสาร

จำนวน (ชุด)

1. บันทึกขอเสนอโครงร่างการวิจัยเพื่อขอยกเว้นการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  รหัสแบบฟอร์ม WUF 01-10 ดาวน์โหลด WUF 01-10

1

2. แบบเสนอโครงร่างการวิจัยในมนุษย์นักศึกษา รหัสแบบฟอร์ม WUF 03-09(2) ดาวน์โหลด WUF 03-09(2)

2

3. แบบเสนอโครงร่างการวิจัยในมนุษย์สำหรับอาจารย์/นักวิจัย รหัสแบบฟอร์ม WUF 03-09(1) ดาวน์โหลด WUF 03-09(1)

2

4. แบบฟอร์มเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย  รหัสแบบฟอร์ม WUF 04-09 ดาวน์โหลด WUF 04-09

2

5. แบบฟอร์มเอกสารยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย รหัสแบบฟอร์ม WUF 05-09 ดาวน์โหลด WUF 05-09

2

6. ประวัติประธานควบคุมวิทยานิพนธ์/วิทยานิพนธ์ หัวหน้าโครงการวิจัยและผู้ร่วมวิจัย  รหัสแบบฟอร์ม WUF 11-09 ดาวน์โหลด WUF 11-09

2

7. สำเนาหลักฐานการอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของหัวหน้าโครงการวิจัย และ/หรือประธานควบคุมวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์

2

8. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย (ถ้ามี) 1
9. สลิปโอนเงินค่าธรรมเนียมการพิจารณาโครงการวิจัยที่เสนอขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 1
Facebook Comments Box