ผลการพิจารณารับรองโครงการวิจัย จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ปี พ.ศ.2559

ผลการพิจารณารับรองโครงการวิจัย  จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ประเภทโครงการเข้าข่ายการพิจารณาแบบ Exemption review  Expedited review และ Full board review

ตั้งแต่วันที่ วันที่ 12 พฤศจิกายน – 16 ธันวาคม 2559 ดาวน์โหลด ผลการพิจารณารับรองโครงการวิจัย
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ดาวน์โหลด ผลการพิจารณารับรองโครงการวิจัย
ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ดาวน์โหลด ผลการพิจารณารับรองโครงการวิจัย
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 ดาวน์โหลด ผลการพิจารณารับรองโครงการวิจัย
ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2559 ดาวน์โหลด ผลการพิจารณารับรองโครงการวิจัย
ณ วันที่ 13 กันยายน 2559 ดาวน์โหลด ผลการพิจารณารับรองโครงการวิจัย
ณ วันที่ 19 กันยายน 2559 ดาวน์โหลด ผลการพิจารณารับรองโครงการวิจัย
ณ วันที่ 23 กันยายน 2559 ดาวน์โหลด ผลการพิจารณารับรองโครงการวิจัย