ผลการพิจารณารับรองโครงการวิจัย จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ปี พ.ศ.2560

ผลการพิจารณารับรองโครงการวิจัย  จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ประเภทโครงการเข้าข่ายการพิจารณาแบบ Exemption review  Expedited review และ Full board review

ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2559 – 17 มกราคม 2560 ดาวน์โหลด  แจ้งผลการรับรองโครงการวิจัย
ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม – 10 กุมภาพันธ์ 2560 ดาวน์โหลด  แจ้งผลการรับรองโครงการวิจัย
ตั้งแต่วันที่  22 มีนาคม – 23 พฤษภาคม 2560 ดาวน์โหลด  แจ้งผลการรับรองโครงการวิจัย

ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม -13 กรกฎาคม 2560       ดาวน์โหลด   แจ้งผลการรับรองโครงการวิจัย