อบรมเชิงปฏิบัติการ ในเรื่อง “Standard Course in Clinical Trial and GCP Training 2016” ระหว่างวันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2559

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Standard Course in Clinical Trial and GCP Training 2016” ระหว่างวันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 25 หอพักพัฒนาคณาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการ ได้ตระหนักถึงความสำคัญ และมีความรู้ความสามารถดำเนินงานวิจัยทางคลินิกได้ถูกต้องตามหลัก Good Clinical Practice (GCP) 

รายลเอียดเพิ่มเติมได้ที่ รายละเอียด

Facebook Comments Box