อบรม Good Clinical Practice 2015

สำนักวิชาแพทยศาสตร์และสถานวิจัยวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ เครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (MedResNet) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice (GCP) ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2558 ณ ห้องตุมปัง อาคารบริหาร ชั้น 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Facebook Comments Box