ม.วลัยลักษณ์ จัดโครงการอบรม จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับชมรมจริยธรรมในคนในประเทศไทย (FERCIT) ได้จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง จริยธรรมวิจัยในมนุษย์ ผ่านการประอบรมออนไลน์  Zoom โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ชูฤทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม เป็นประธานเปิดการอบรม กล่าวรายงาน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ และกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วยคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา รวมบุคลากรทางแพทย์จากโรงพยาบาลต่างๆ จากหน่วยงานภายในและภายนอก เข้าร่วมอบรมประมาณ  200  คน ศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ชูฤทธิ์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ตั้งเป้าหมายที่จะยกระดับมหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นมหาวิทยาลัยวิจัย จึงต้องมีการสนับสนุนงานวิจัยที่มีคุณภาพให้มากขึ้น โดยเฉพาะงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ สำหรับงานวิจัยในมนุษย์นั้น มหาวิทยาลัยฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการ จึงได้ออกประกาศเรื่องข้อกำหนดการวิจัยในมนุษย์ โดยกำหนดให้โครงการวิจัยในมนุษย์ทุกโครงการต้องผ่านการรับรองก่อนเริ่มทำการวิจัยและหัวหน้าโครงการวิจัยต้องผ่านการอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ก่อนเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการรับรองจากคณะกรรมการการวิจัยในมนุษย์ ทั้งนี้เพื่อให้มีการปฏิบัติต่ออาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการวิจัยตามหลักการสากล ต้องมีการคุ้มครองศักดิ์ศรี สิทธิ ความปลอดภัยตลอดจนความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัครดังนั้นการอบรมในครั้งนี้จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปฏิบัติต่ออาสาสมัครให้เป็นไปตามหลักการสากล

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาวิจัยในมนุษย์ หรือที่เกี่ยวข้องกับคน ที่จะสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนางานด้านต่างๆ รวมไปถึงการจัดการเรียนการสอน จึงได้ร่วมกับชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนแห่งประเทศไทย (FERCIT) จัดโครงการการฝึกอบรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ตลอดจนคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ได้ทราบหลักการเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยตามหลักสากล ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ให้ปฏิบัติตามหลักการทำวิจัยที่ดีโดยคำนึงถึงสิทธิ ความปลอดภัย ความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัคร

Facebook Comments Box