ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรม โครงการ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ปี 2564

ตามที่ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย (FERCIT) ได้จัดโครงการฝึกอบรม Human Subject Protection Training (English subtitle) on Wednesday, April 7, 2021 Time 09.0016.30 amOnline via Zoom.  และ เรื่องจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ Human Subject Protection Course เมื่อวันที่ 30 เมษายน  2564 ณ ห้องประชุมโมคลาน ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ผ่านระบบ ZOOM) ไปแล้วนั้น ในการนี้ จึงขอประกาศผู้ผ่านการอบรมทั้ง 2 โครงการ รายละเอียดดังนี้

Facebook Comments Box