ขอเชิญเข้าร่วมอบรม จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Subject Protection Course)

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย (FERCIT) ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เรื่องจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Subject Protection Course) วันที่ 30 เมษายน  2564 ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเข้าใจหลักการและเกณฑ์การพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ การประเมินความเสี่ยงและคุณประโยชน์ที่อาสาสมัครในโครงการวิจัยจะได้รับ กระบวนการขอความยินยอมผู้เข้าร่วมการวิจัยประเด็นพิจารณาด้านจริยธรรมในการวิจัยแบบต่างๆ การปฏิบัติที่ดีในการทำวิจัย วิธีดำเนินงานคณะกรรมการจริยธรรมฯ ที่เป็นมาตรฐาน สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิจัยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลว่าด้วยเรื่องจริยธรรมการวิจัย
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
           1. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และสถาบันต่างๆ จำนวน 30 คน
           2. คณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัย ที่ทำวิจัยเกี่ยวข้องกับมนุษย์ จำนวน 120 คน
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม
          จำนวน  150  คน
ค่าลงทะเบียน   
          ฟรี สำหรับอาจารย์ นักวิจัย บุคคลภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ /บุคคลภายนอก จำนวน 1
,000 บาท/คน
         
ระยะเวลาที่จัดฝึกอบรม 
         
จำนวน 1 วัน ในวันที่ 30 เมษายน 2564
สถานที่จัดฝึกอบรม 
         อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM 

 การรับรองการอบรม

         มอบหนังสือสำคัญรับรองการอบรม โดยประเมินผลจากการเข้าฟังบรรยาย 100% ขึ้นไป

วิธีการชำระค่าธรรมเนียม
     1. โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย/ท่าศาลา เลขที่บัญชี 828-1-14776-8  ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

     2. แจ้งการชำระเงินมาที่ https://qrgo.page.link/Eg6pw
หมายเหตุ: ใบเสร็จรับเงิน รับได้ ณ โต๊ะลงทะเบียนในวันเข้าอบรม

จำนวนผู้เข้าอบรม
100%
Facebook Comments Box