ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เรื่อง จริยธรรมวิจัยในมนุษย์ (Human Subject Protection Course) ประจำปี 2563

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ ร่วมกับชมรมจริยธรรมในคนในประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เรื่อง จริยธรรมวิจัยในมนุษย์ (Human Subject Protection Course) ในวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 ณ ประชุม 4 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าใจหลักการและเกณฑ์การพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์การประเมินความเสี่ยงและคุณประโยชน์ที่อาสาสมัครในโครงการวิจัยจะได้รับ  กระบวนการขอความยินยอมผู้เข้าร่วมการวิจัยประเด็นพิจารณาด้านจริยธรรมในการวิจัยแบบต่าง ๆ การปฏิบัติที่ดีในการทำวิจัย วิธีดำเนินงานคณะกรรมการจริยธรรมฯ ที่เป็นมาตรฐาน สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิจัยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลว่าด้วยเรื่องจริยธรรมการวิจัย

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรม

  1. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และสถาบันต่างๆ
  2. คณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยที่ทำวิจัยเกี่ยวข้องกับมนุษย์

ระยะเวลา/สถานที่
       1 วัน วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

การรับรอง Certificate
        ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับหนังสือรับรองการอบรม โดยประเมินผลจากการเข้าฟังบรรยาย 70%ขึ้นไป

การสมัครเข้าอบรม
        ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ shorturl.at/pGJRY รับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 9 กันยายน 2563 (ปิดรับสมัครหากครบตามจำนวน รับสมัครเพียง 150 ท่านเท่านั้น

จำนวนผู้ตอบรับเข้าอบรม
96%
Facebook Comments Box