สำรวจผู้เข้าร่วมอบรม หลักสูตร “หลักจริยธรรมในคน และการทบทวนการพิจารณาโครงการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และโครงการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์

ด้วยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้กำหนดแผนในการจัดหลักสูตร หลักจริยธรรมในคน และการทบทวนการพิจารณาโครงการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และโครงการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ ให้แก่นักวิจัยที่ทำวิจัยเกี่ยวมนุษย์ หลักสูตร 1 วันครึ่ง ถึง 2 วัน ในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน 2563 ในการนี้ ขอสำรวจความต้องการในการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรดังกล่าว โดยขอความกรุณาท่านตอบรับมายังลิงค์ https://forms.gle/jtX9rKY3LaypT7A76 ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ด้วยจะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้เพื่อทางคณะกรรมการฯ จะได้นำข้อมูลมาวางแผนการจัดหลักสูตร และกำหนดวันที่ชัดเจนอีกครั้ง

Facebook Comments Box