ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม หลักจริยธรรมพื้นฐาน และการทบทวนพิจารณา ฯ

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม เรื่อง หลักจริยธรรมพื้นฐาน และการทบทวนพิจารณา โครงการวิจัยด้านวิทาศาสตร์การแพทย์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ และด้านสังคมศาสตร์

วันที่ 15-16 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้อง 5310 อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของ ชื่อ-นามสกุล  เพื่อใช้ในการออกใบ Certificate สำหรับผู้เข้าร่วมอบรม ที่ผ่านการอบรม 70 % และหากมีการแก้ไขโปรดติดต่อ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-7567-2553 หรือ ssuganya@mail.wu.ac.th

Facebook Comments Box