ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง หลักจริยธรรมพื้นฐาน และการทบทวนพิจารณา โครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และด้านสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ ขอเชิญ คณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และสถาบันต่างๆ ที่ทำวิจัยเกี่ยวข้องกับมนุษย์ เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง หลักจริยธรรมพื้นฐาน และการทบทวนพิจารณา โครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และด้านสังคมศาสตร์ ในวันที่ 15-16 สิงหาคม 2562 ห้อง 5310 อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ผู้สนใจสามารถลงชื่อออนไลน์ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2h3xD7xXmPQq1mEtmaHuk76g3vFWknNdtXz2UIRhs1M5LvQ/viewform

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สถาบันวิจัยวิทยาการสุขาภาพ โทร. 0-7567-2554 e-mail: csudarat@mail.wu.ac.th

Facebook Comments Box