รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Subject Protection HSP)

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Subject Protection HSP)

และขอแจ้งเปลี่ยนสถานที่อบรม จากเดิม เป็นห้องประชุม 203 ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์กีฬา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม

Facebook Comments Box