ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Subject Protection HSP) วันที่ 4-5 เมษายน 2561

ด้วย เครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (MedResNet)  ภายใต้การกำกับของมูลนิธิส่งเสริมวิจัยทางแพทย์ ได้รับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนวิจัย จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Subject Protection: HSP) ในวันที่ 4-5 เมษายน 2561 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการ อาคารปฏิบัติการและเทคโนโลยีพัฒนานวัตกรรม โดยผู้เข้าร่วมอบรมสามารถลงทะเบียนได้ที่  https://www.thaimedresnet.org/training/nrct/register.php?zone=8 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Facebook Comments Box