2 สิงหาคม 2560 ผู้ทรงคุณวุฒิจาก วช. ได้มาเยี่ยมชมสำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 รศ.ภญ.โสภิต ธรรมอารีย์ และ รศ.นพ.ปรีดา ทัศนประดิษฐ์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานวิจัยแห่งชาติ(วช.) ได้เยี่ยมชมสำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับขอรับรองมาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ระดับชาติ

 

 

Facebook Comments