ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรม Human Subject Protection Course

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรม เชิงปฏิบัติการ โครงการ Human Subject Protection Course

รายชื่อผู้ผ่านการอบรม Human Subject Protection Course
วันที่ 2 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
NO. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) รายการลงทะเบียน สถานะภาพ สถานที่จัดส่ง
เช้า บ่าย
1 ผศ.ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ Chuchard  Punsawad / / คกก.WUEC สำนักวิชา
2 นายธีระ  ด้วงสิน Teera  Duangsin / / คกก.WUEC ในที่ประชุม
3 ผศ.ดร.ศรีรัตน์  กสิวงศ์ Srirat  Kasiwong / / คกก.WUEC สำนักวิชา
4 อาจารย์ ดร.จิราพร  เจริญพูล Jiraporn Jaroenpool / / คกก.WUEC สำนักวิชา
5 ผศ.ดร.นมนต์  หิรัญ Namon  Hirun / / คกก.WUEC รับแทน
6 อ.นพ.อภิชัย  วรรธนะพิศิษฐ์ Apichai  Wattanapisit / / คกก.WUEC สำนักวิชา
7 น.ส.สุดารัตน์  ช้างโรง Sudarat  Changrong / / คกก.WUEC รับเอง
8 น.ส.สุกัญญา  สุวรรณปาน Sukanya  Suwanpan / / คณะทำงาน รับเอง
9 น.ส.ณัฐวรรณ  ชฎากาญจน์ Nattawan  Chadakarn / / คณะทำงาน รับเอง
10 นางสาวศรินทร์รัตน์ จิตจำ Sarinrat Jitjum / / ภายนอก 128 ม.3 ต.ไสหร้า อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150
11 นางชฎาพร เกลี้ยงจันทร์ Chadaporn Kleangjan / / ภายนอก ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 109 ม.2 ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
12 วาสนา ณ.สุโหลง Wassana Na sulong / / ภายนอก 133 หมู่ 5 ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
13 นางสาวกัญทร ยินเจริญ Kanyatorn Yincharoen / / ภายนอก ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 109 ม.2 ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
14 นายมาหะมะดารี แวโนะ Mahamadaree Waeno / / ภายนอก ตู้ ปณจ. 142 เมืองยะลา อ.เมือง จ.ยะลา 95000
15 นายจีรศักดิ์ ญาติรักษ์ Jeerasak Yartrak / / ภายนอก งานขันสูตร รพ.พรหมคีรี 17 ม.1 ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
16 นายวรพงศ์ เรืองสงค์ Worapong Ruengsong / / ภายนอก 107/39 หมู่11 ตำบลกระบี่น้อย ถนนเพชรเกษม อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
17 นางสาวศรีพร รอดแก้ว Sriporn Rodkaew / / ภายนอก รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระเพลง ม.1ต.ทางพูนอ.เฉลิมพระเกียรติจ.นครศรีฯ 80290
18 นายสุเมธ เนาว์รุ่งโรจน์ Sumeth Naorungrote / / ภายนอก 1202/2 ถ.วัดบูรณาราม ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
19 นางกชพร สุขพิพัฒน์ Godchaporn Sukpipat / / ภายนอก โรงพยาบาลสิชล 189 หมู่ 5 ถ.ศุภโยคพัฒนา ตำบล สิชล อำเภอ สิชล จ.นครศรีฯ 80120
20 นางสาวชนม์ชนก บุญสุข Chonchanok Bunsuk / / ภายนอก โรงพยาบาลสิชล 189 หมู่ 5 ถ.ศุภโยคพัฒนา ตำบล สิชล อำเภอ สิชล จ.นครศรีฯ 80120
21 นายวัฒทนา วายทองคำ Wattana Vaythongkham / / ภายนอก โรงพยาบาลสิชล 189 หมู่ 5 ถ.ศุภโยคพัฒนา ตำบล สิชล อำเภอ สิชล จ.นครศรีฯ 80120
22 ดร.ธีราทัต สรรเสริญ Theerathat Sansern / / ภายนอก 41/1 หมู่ที่3 ตำบลละอาย อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250
23 นางสาวจุก    สุวรรณโณ Juk  Suwanno / / ภายนอก รพ.หาดใหญ่ 182 ถ.รัตถการ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
24 น.ส.สมพิศ  ชนะพล Sompit  Chanapon / / พยาบาลวิชาชีพ รพ.หาดใหญ่ 182 ถ.รัตถการ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
25 น.ส.สุวิดา  รักไพฑูรย์ Suwida  Rakpaitoon / / พยาบาลวิชาชีพ เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช 102 ม.7 ต.นาพรุ
26 น.ส.รุ่งนภา  รังมณี Rungnapa  Rangmanee / / พยาบาลวิชาชีพ รพ.ค่ายวชิราวุธ 270 ม.5 ต.ห้วยนาง อ.ห้วยยอด
27 น.ส.กมลนาถ  มุขมณเทียน Kamonnard  Mookmontien / / พยาบาลวิชาชีพ รพ.มหาราชนครศรีฯ 198 ม.1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีฯ
28 น.ส.ชฏาภภรณ์  ชฏากาญจน์ Chadaporn  Chadakan / / บุคคลภายนอก รับแทน
29 อ.ดร.ทิพย์สุดา ทองบัวแก้ว Tipsuda Thongbuakaew / / อาจารย์ ส่งสำนักวิชา
30 อ.ดร.ผานิตย์ คุ้มฮิ้น Phanit Koomhin / / อาจารย์ ส่งสำนักวิชา
31 ผศ.ดร.รพีพร ขวัญเชื้อ Rapheeporn Khwanchuea / / อาจารย์ ส่งสำนักวิชา
32 อ.ดร.เอื้อมพร หมวดเมือง Dr.Auemphon Mordmuang / / อาจารย์ ส่งสำนักวิชา
33 อ.ดร.จิรพรรณ ทองสร้อย Jirapan Thongsroy / / อาจารย์ ส่งสำนักวิชา
34 อ.พญ.นภารัตน์  สุขเกลี้ยง Naparat Sukkriang / / อาจารย์ ส่งสำนักวิชา
35 นางสาวรัตติยา อักษรทอง Ruttiya Asksonthong / / จนท.โครงการวิจัย ส่งสำนักวิชา
36 อ.ดร.อยู่เย็น นาคฉุย Yuyen Nakchui / / อาจารย์ ส่งสำนักวิชา
37 นายประสิทธิ์ นาเอก Prasit Na-ek / / อาจารย์ ส่งสำนักวิชา
38 อ.นพ.อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ์ Apichai Wattanapisit / / อาจารย์ ส่งสำนักวิชา
39 ผศ.นพ. พันธ์ชัย รัตนสุวรรณ Phanchai Rattanasuwan / / อาจารย์ ส่งสำนักวิชา
40 ผศ.ดร.พิชชานีย์ จริยพงศ์ Pitchanee Jariyapong / / อาจารย์ ส่งสำนักวิชา
41 อ.ดร.ประภาพร จันทร์เอียด Prapaporn Chaniad / / อาจารย์ ส่งสำนักวิชา
42 อ.พญ. นนทพรรณ ผาสุข Nonthapan Phasuk / / อาจารย์ ส่งสำนักวิชา
43 อาจารย์ พญ. พิระดา  ยินเจริญ Pirada Yincharoen / / อาจารย์ ส่งสำนักวิชา
44 อาจารย์ พญ. จงกลรัตน์  มณีนิล Chongkonrat Maneenil / / อาจารย์ ส่งสำนักวิชา
45 อาจารย์ นพ. ลั่นหล้า  อุดมเวช Lunla Udomwech / / อาจารย์ ส่งสำนักวิชา
46 ผศ.ดร.ศราวุธ  ปาลิโภชน์ Sarawoot Palipoch / / อาจารย์ ส่งสำนักวิชา
47 อาจารย์ นพ. ชัยวัฒน์  ฤกษ์สวัสดิ์ถาวร Chaiwat Rerkswattavorn / / อาจารย์ ส่งสำนักวิชา
48 อาจารย์ พญ. วันดี  ชั้นประเสริฐภิญโญ Wandee Chanprasertpinyo / / อาจารย์ ส่งสำนักวิชา
49 อาจารย์ ดร. เพชรรัตน์ บุญร่วมแก้ว Phetcharat Boonruamkaew / / อาจารย์ ส่งสำนักวิชา
50 อาจารย์ ดร. อรรถวดี แซ่หยุ่น Attawadee Sae Yoon / / อาจารย์ ส่งสำนักวิชา
51 อาจารย์ ดร.ธนัชพร แสงไฟ Tanatchaporn Sangfai / / อาจารย์ ส่งสำนักวิชา
52 ดร.ภก.สุริยัน เต็งใหญ่ Suriyan Thengyai / / อาจารย์ ส่งสำนักวิชา
53 นางสาวณิฎฐา เสนาพงศ์ Nidtha Senapong / / นักวิชาการ ส่งสำนักวิชา
54 อาจารย์วรัชยา ช่วยกาญจน์ Waratchaya Chuaikan / / อาจารย์ ส่งสำนักวิชา
55 อาจารย์กนกเนตร บรรณกิจ Kanokned  Banakit / / อาจารย์ ส่งสำนักวิชา
56 อาจารย์ณิชกานต์ อภิรมย์รักษ์ Nichakarn Apiromrucl / / อาจารย์ ส่งสำนักวิชา
57 อาจารย์เปรมกมล เพ็งแพ่ง Premkamol  Pengpang / / อาจารย์ ส่งสำนักวิชา
58 อาจารย์เปรมฤทัย ชัยเสนะ Pramruthai  Chaisena / / อาจารย์ ส่งสำนักวิชา
59 ผศ.ดร.สมชาย สวัสดี Somchai  Sawatdee / / อาจารย์ ส่งสำนักวิชา
60 เภสัชกร ธนวัฒน์ คงยศ Thanawat Khongyot / / อาจารย์ ส่งสำนักวิชา
61 ภญ.ยุดาวดี  รักชู Yudawadee Rakchoo / / เภสัชกร ส่งสำนักวิชา
62 อาจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ วีรสกุล Siriluk Veerasakul / / อาจารย์ ส่งสำนักวิชา
63 อาจารย์อุไรวรรณ หมัดอ่าดัม Uraiwan Madardam / / อาจารย์ ส่งสำนักวิชา
64 อาจารย์ ดร.ศวรรยา เลาหประภานนท์ Sawanya Laohaprapanon / / อาจารย์ ส่งสำนักวิชา
65 อาจารย์ราชัน ฉ้วนเจริญ Rachan Chuancharone / / อาจารย์ ส่งสำนักวิชา
66 อาจารย์ ดร.อรวรรณ สาระกุล Orawan Sarakul / / อาจารย์ ส่งสำนักวิชา
67 อาจารย์ ดร.ดวงใจ ผิวคำ Duangjai Piwkham / / อาจารย์ ส่งสำนักวิชา
68 ผศ.ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์ Voravuth Somsak / / อาจารย์ ส่งสำนักวิชา
69 ผศ.ดร.มนัส โคตรพุ้ย Manas Kotepui / / อาจารย์ ส่งสำนักวิชา
70 อาจารย์มาลาตี ตาเยะ Malatee Tayeh / / อาจารย์ ส่งสำนักวิชา
71 รศ.พญ.วีระนุช  นิสภาธร Veeranoot  Nissapatorn / / อาจารย์ ส่งสำนักวิชา
72 นางสาว สุพัตรา  ไชยบาล Supattra Chaibal / / อาจารย์ ส่งสำนักวิชา
73 ดร.อุไร จเรประพาฬ Urai Jaraeprapal / / อาจารย์ ส่งสำนักวิชา
74 อาจารย์กำไล สมรักษ์ kamlai  Somrak / / อาจารย์ ส่งสำนักวิชา
75 นางสาว พิกุลทิพย์  ขุนเศรษฐ Pikuntip  Kunset / / อาจารย์ ส่งสำนักวิชา
76 น.ส.สิทธิพรรณ  เรือนจันทร์ Sitthiphan  Rueanchan / / อาจารย์ ส่งสำนักวิชา
77 ดร. พัชรี อิ่มศรี Patcharee  Imsri / / อาจารย์ ชนกมลย์ รับแทน
78 อ.ดร.ลัคนา พิมพ์จันทร์ Luckhana Pimjan / / อาจารย์ ชนกมลย์ รับแทน
79 อ.ดร.อัมพร หมาดเด็น Amporn Marddent / / อาจารย์ ชนกมลย์ รับแทน
80 อ.ดร.เอ็ดวิน เซเนอร์ Edwin Zehner / / อาจารย์ ชนกมลย์ รับแทน
81 ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว Udomsak Saengow / / อาจารย์ ส่งศูนย์ความเป็นเลิศ
82 น.ส.วิภาดา อามิตร Wiphada  Armit / / นักวิจัย ส่งศูนย์ความเป็นเลิศ
83 น.ส.อภิญญา เลาหประภานนท์ Apinya Laohaprapanon / / ผู้ช่วยวิจัย ส่งศูนย์ความเป็นเลิศ
84 นางสาวกติกา ประเสริฐทองสุก Katika Praserttongsuk / / นศภ. ส่งสำนักวิชา
85 นางสาวอุไซน่า หัดดลละ Usaina Haddolla / / นักศึกษา ส่งสำนักวิชา
86 ภัทธิชา เรืองพงศ์กาญจนา Patticha Ruengphongkarnchana / / นักศึกษา ส่งสำนักวิชา
87 น.ส. ปวีณา กลับนวล Paweena Klubnuan / / นักศึกษา ส่งสำนักวิชา
88 น.ส.สมัญญา สวัสดิพันธ์ Samanya Sawatdipan / / นักศึกษา ส่งสำนักวิชา
89 นส.กติกา ประเสริฐทองสุก Katika Praserttongsuk / / นักศึกษา ส่งสำนักวิชา
90 นางสาว กนกพร แซ่แต้ Kanokporn Sae-tae / / นักศึกษา ส่งสำนักวิชา
91 นางสาว วรรณธนพร สายนุ้ย Wanthanaphon Sainui / / นักศึกษา ส่งสำนักวิชา
92 นางสาวจิระวดี กลับนวล Jiravadee Klubnual / / นักศึกษา ส่งสำนักวิชา
93 นางสาวชนกนันท์ ใต้แสงทวีธรรม Chanoknun Taiseangtaweetam / / นักศึกษา ส่งสำนักวิชา
94 นางสาวณิชารีย์ สุวรรณพงศ์ Nicharee  Suwanpong / / นักศึกษา ส่งสำนักวิชา
95 นางสาวธัญลักษณ์ ลีฬหาวงศ์ Thanyalak Leelahawong / / นักศึกษา ส่งสำนักวิชา
96 นางสาวบุษยมาส พรหมรัตน์ Butsayamat Promrat / / นักศึกษา ส่งสำนักวิชา
97 นางสาวเบญจพร แซ่เล้า Benjaporn Sae-lao / / นักศึกษา ส่งสำนักวิชา
98 นางสาวภัทริดา ดุลย์เภรี Pattarida Dulparee / / นักศึกษา ส่งสำนักวิชา
99 นางสาวมาดีนา จริยศาสน์ Madeena Jariyasart / / นักศึกษา ส่งสำนักวิชา
100 นางสาวรติมา พรหมมาศ Ratima Prommas / / นักศึกษา ส่งสำนักวิชา
101 นางสาววันฉัตร เหมทานนท์ Wanchat Hemthanon / / นักศึกษา ส่งสำนักวิชา
102 นางสาวอุสุมา ลู่ต่าม Usuma Lutarm / / นักศึกษา ส่งสำนักวิชา
103 นาย ทรงพล แก้วประดิษฐ์ Throngpon kawpradid / / นักศึกษา ส่งสำนักวิชา
104 นาย ธนกฤต อุเต็น Tanakrit Uten / / นักศึกษา ส่งสำนักวิชา
105 นาย ธิติ รัตนาคม Thiti Rattanakom / / นักศึกษา ส่งสำนักวิชา
106 นายพงศกร นวเลิศปัญญา Pongsagorn Nawalerspunya / / นักศึกษา ส่งสำนักวิชา
107 พิชาวีร์ โควเศรษฐพล Pichawee Kowasaettapon / / นักศึกษา ส่งสำนักวิชา
108 ศิริภรณ์ เดชาพงษ์ Siriporn Dechaphong / / นักศึกษา ส่งสำนักวิชา
109 น.ส.อทิตา แสงบรรจง Athita Saengbanjong / / บัณฑิตศึกษา ส่งสำนักวิชา
110 นางสุนันทา เจียดคง Sunanta jeadkong / / บัณฑิตศึกษา ส่งสำนักวิชา
111 นางสาว สุนิศา วาหะ Sunisa  Waha / / นักศึกษา ส่งสำนักวิชา
112 นางมติกา มาลารัตน์ Matika Malarat / / นักศึกษา ส่งสำนักวิชา
113 นางสาวปาลิดา นงค์นวล Palida  Nongnuan / / นักศึกษา ส่งสำนักวิชา
114 นางสาวปิยะนันท์ เต็มพร้อม Piyanan Temprom / / นักศึกษา ส่งสำนักวิชา
115 นางสาวอรพรรณ คงทรัพย์ Orapan  Kongsap / / นักศึกษา ส่งสำนักวิชา
116 นายนฤเบศร์ โกศล Naruebeth Koson / / นักศึกษา ส่งสำนักวิชา
117 นายพลกฤษ สุขคง Pollakrit Sukkong / / นักศึกษา ส่งสำนักวิชา
118 นางสาวมนัสภร อินทวงค์ Manatsaporn Intawong / / บัณฑิตศึกษา ส่งสำนักวิชา
119 นาย จารึก พรมสมบัติ Jharuk  Promsombat / / บัณฑิตศึกษา ส่งสำนักวิชา
120 มลฑิรา โพธิสุวรรณ Monthira  Phothusuwan / / บัณฑิตศึกษา ส่งสำนักวิชา
121 นายวิชัย อารับ Wichai  Arab / / บัณฑิตศึกษา ส่งสำนักวิชา
122 นางสาวอรอุมา บุญกาญจน์ Ornuma  Bunkarn / / พยาบาลวิชาชีพ ส่งสำนักวิชา
123 นันท์ณภัส สารมาศ Nannapus Saramad / / พยาบาลวิชาชีพ ส่งสำนักวิชา
124 นางสาวชนกมลย์ คงยก Chanakamol Kongyok / / นักศึกษา ป.เอก ชนกมลย์ รับแทน
125 นางสาวศิโรนี โต๊ะสัน Sironee Tohsan / / นักศึกษา ป.เอก ชนกมลย์ รับแทน
126 นายมูฮำหมัดราพีร์ มะเก็ง Muhummudrapee Makeng / / นักศึกษา ชนกมลย์ รับแทน
127 สุรชัย ไวยวรรณจิตร Surachai Vaivanjit / / นักศึกษา ป.เอก ชนกมลย์ รับแทน
128 นางสาว ณัฐธิดา สุภาเพ็ชร Nattida Supapech / / นักศึกษา ส่งสำนักวิชา
129 นางสาว สุกัญญา สันติบำรุง Suganya Santibumrung / / นักศึกษา ส่งสำนักวิชา
130 นางสาวกมลรัตน์ รักษายศ Kamonrat Raksayot / / นักศึกษา ส่งสำนักวิชา
131 นางสาวฐิติยา แซ่ก๊ก Thitiya Saekok / / นักศึกษา ส่งสำนักวิชา
132 นาย พศวีร์ คณวงษ์มงคล Passawee Kanawongmongkol / / นักศึกษา ส่งสำนักวิชา
133 อนุวัฒน์ ชูไชย Anuwat  Chuchai / / นักศึกษา ส่งสำนักวิชา
134 เจนจิรา แก้วรัตน์ Jenjira  Kaewrat / / อาจารย์ ส่งสำนักวิชา
135 นางสาวรุ่งนภา  ครีทอง Rungnapha Krithong / / นักศึกษา ส่งสำนักวิชา
136 นางสาวจันทร์จิรา ทิพย์รักษา Janjira Tipraksa / / นักศึกษา ส่งสำนักวิชา
137 นางสาวชุติมา จั่นสกุล Chutima Jansakun / / บัณฑิตศึกษา ส่งสำนักวิชา
138 นางสาวธนัชพร กันไพเราะ Thanatchaporn Kanphairo / / บัณฑิตศึกษา ส่งสำนักวิชา
139 นางสาวไพลิน ไชยเดช Pailin  Chaidech / / บัณฑิตศึกษา ส่งสำนักวิชา
140 นางสาววนัสนันท์ จุลหริก Wanatsanan Chulrik / / นักศึกษา ส่งสำนักวิชา
141 นางสาวอรวรรณ พูลศรี Orrawan Poonsri / / นักศึกษา ส่งสำนักวิชา
142 นายกฤตติน ศรีสุข Krittin  Srisuk / / บัณฑิตศึกษา ส่งสำนักวิชา
143 น.ส.ปรีดา ไก่แก้ว Preeda Kaikaew / / นักศึกษา ส่งสำนักวิชา
144 นางธัญญรัตน์ ศุภการนรเศรษฐ์ Thanyarat Suppakannorraset / / นักศึกษา ส่งสำนักวิชา
145 น.ส.กมลวรรณ สุกแดง Kamolwan  Sukdang / / นักศึกษา ส่งสำนักวิชา
146 น.ส.ทิพวรรณ สินบุญยก Tippawan  Sinboonyok / / นักศึกษา ส่งสำนักวิชา
147 น.ส.ปานชนม์ โชคประสิทธิ์ Parnchon  Chokprasit / / นักศึกษา ส่งสำนักวิชา
148 นายทวีศักดิ์ สายอ๋อง Thaveesak  Saiong / / นักศึกษา ส่งสำนักวิชา
149 เบญจวรรณ บริเพชร Benjavan Boriped / / นักศึกษา ส่งสำนักวิชา
150 นางพรรณวิไล  เลิศไกร Panvilai Lerdkrai / / บัณฑิตศึกษา ส่งสำนักวิชา
151 น.ส.อาริตา  สมุห์นวล Arita  Samunuan / / บัณฑิตศึกษา ส่งสำนักวิชา
152 น.ส.ปิยพัฒน์  จีนาพันธุ์ Piyaphat  Chinapandhu / / บัณฑิตศึกษา ส่งสำนักวิชา
153 น.ส.อภิชญา  ชูสุวรรณ Apitchaya  Choosuwan / / นักศึกษา ส่งสำนักวิชา
154 น.ส.ปนัสยา  ศรีอ่อนนวล Panatsaya  Srionnual / / นักศึกษา ส่งสำนักวิชา
155 นายทวี  จันทร์ภาคภูมิ Tawee  Chanphakphoom / / นักศึกษา ส่งสำนักวิชา
156 นายกรรณนุวัฒน์ จิตคำรบ Konnuwat  Jitkomrop / / นักศึกษา ส่งสำนักวิชา
161 ดร.กิจติศักดิ์ ชววิสิฐ Dr.Kittisak Chawawisit / / นักศึกษา รับเอง
Facebook Comments