สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพและสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ร่วม สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติจัดอบรม “Human Subject Protection Course จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพและสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ จัดโครงการฝึกอบรม Human Subject Protection Course เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ให้แก่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน อาจารย์ ดร.ผานิตย์ คุ้มฮิ้น ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ กล่าวรายงาน

ศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตกุล กล่าวว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ตั้งเป้าหมายเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยสมบูรณ์แบบ จึงต้องมีการสนับสนุนงานวิจัยที่มีคุณภาพให้มากขึ้น โดยเฉพาะงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ สำหรับงานวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ตระหนักถึงความสำคัญของอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการ จึงได้ออกประกาศเรื่องข้อกำหนดการวิจัยในมนุษย์ ฉบับที่ 1 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 กำหนดให้โครงการวิจัยในมนุษย์ทุกโครงการต้องผ่านการรับรองก่อนเริ่มทำการวิจัยและหัวหน้าโครงการวิจัยต้องผ่านการอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ก่อนเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการรับรองจากคณะกรรมการการวิจัยในมนุษย์ ทั้งนี้เพื่อให้มีการปฏิบัติต่ออาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการวิจัยตามหลักการสากล คือ ต้องมีการคุ้มครองศักดิ์ศรี สิทธิ ความปลอดภัย ตลอดจนความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัคร ดังนั้นการอบรมในครั้งนี้จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปฏิบัติต่ออาสาสมัครให้เป็นไปตามหลักสากล ตลอดจนเพื่อพัฒนาคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ให้มีมาตรฐานในการพิจารณาโครงการตามหลักสากลอันจะส่งผลต่อการผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพของประเทศต่อไป

โครงการฝึกอบรม Human Subject Protection Course ในครั้งนี้ จะเป็นการให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ภญ.โสภิต ธรรมอารี บรรยายเรื่อง ประเด็นความเป็นส่วนตัวและการรักษาความลับ และประเด็นจริยธรรมของการวิจัยในกลุ่มเปราะบางอ่อนแอและการพิจารณาโครงการวิจัยต่อเนื่องหลังได้รับการรับรอง และรองศาสตราจารย์ นพ.ปรีดา ทัศนประดิษฐ์ บรรยายเรื่อง ประเด็นจริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมการศาสตร์

อนึ่ง โครงการฝึกอบรมครั้งนี้ มีผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ นักศึกษาและผู้ที่สนใจทำวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ เข้าร่วม กว่า 200 คน

ประมาวลภาพ

Facebook Comments Box