ผศ.ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงวุฒิบรรยาย ในหัวข้อ “การเขียนโครงร่างการวิจัยอย่างไรเพื่อยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2560  ที่ผ่านมา ผศ.ดร.ชูชาติ  พันธ์สวัสดิ์  ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงวุฒิบรรยาย ในหัวข้อ “การเขียนโครงร่างการวิจัยอย่างไรเพื่อยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” ให้กับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์  ในการสัมมนาย่อยรายวิชา ENV-425 โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมรับฟัง จำนวน  85 คน

ทั้งนี้สำหรับการบรรยายในครั้งนี้มีจุดประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำวิจัย  ในมนุษย์ ประเภทการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย และแนะนำการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการยื่นเสนอโครงการวิจัยในมนุษย์เพื่อให้เข้าใจตรงกัน และยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยได้ถูกต้องตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการฯ กำหนด

พร้อมกันนี้ในช่วงท้ายประธานฯ และนางสาวสุดารัตน์  ช้างโรง เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ได้ร่วมกับตอบข้อซักถาม และแนะนำขั้นตอนการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยในมนุษย์  ให้กับผู้เข้าร่วมทุกคนได้รับทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน

Facebook Comments Box