ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมนักวิจัยเพื่อผลิตผลงานคุณภาพ (Research Quality: Ethics, proposals and publications for successful scientists)

       ด้วย คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล โดยสำนักงานบริการการวิจัย จะจัดโครงการอบรมนักวิจัยเพื่อผลิตผลงานคุณภาพ (Research Quality: Ethics, proposals and publications for successful scientists) ระหว่างวันที่ 20-24 มีนาคม 2560 ณ โรงแรม Mercure Pattaya Ocean Resort จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจและเรียนรู้เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอทุนวิจัยโดยเฉพาะจากแหล่งทุนต่างประเทศ เช่น NIH และวิธีการทำวิจัยอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรม ตลอดจนเพิ่มความสามารถในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มี Impact factor สูง โครงการนี้ฝึกสอนโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่ายงานต่างประเทศ เช่น National Institute of Health (NIH) ประเทศสหรัฐอเมริกา และ Pasteur Institute ประเทศฝรั่งเศส และในหลักสูตร Human Ethics มีวิทยากรจาก Department of Bioethics, NIH เป็นผู้ฝึกสอน

          การจัดอบรมแบ่งเป็น 2 หลักสูตร ซึ่งผู้เข้าอบรมสามารถเลือกลงทะเบียนได้ตามรายละเอียดดังนี้

  • หลักสูตรที่ 1 เรื่อง Proposal Development and Manuscript Writing for Higher impact Factor Journals วันที่ 20-21 มีนาคม 2560
  • หลักสูตรที่ 2 เรื่อง Advanced Ethical Issues in Biomedical/ Clinical Research วันที่ 22-24 มีนาคม 2560 

หมายเหตุ  หมดเขตรับสมัคร วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 รับจำนวนจำกัด 50 คน


ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์ที่แนบ หรือติดต่อสอบถามได้ที่ คุณวิริยา เต๊ะดอเลาะ โทร: 0 2354 9100-4 ต่อ 1524 กด 13 หรือที่อีเมลล์ viriya.ted@mahidol.ac.th

ดาวน์โหลด โครงการ และใบสมัคร

Facebook Comments Box