ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช ศึกษาดูงาน สนง.คกก.จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มวล.

ศ.ดร. วรรณา  ชูฤทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังค …

ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช ศึกษาดูงาน สนง.คกก.จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มวล. Read More »