ssuganya2

ประชาสัมพันธ์ อัตราค่าบริการ และแนวทางการให้บริการของสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ

Read More »

ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช ศึกษาดูงาน สนง.คกก.จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มวล.

ศ.ดร. วรรณา  ชูฤทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริกา …

Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เรื่อง จริยธรรมวิจัยในมนุษย์ (Human Subject Protection Course) ประจำปี 2563

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสำนักงานคณะกรรมการจริยธรร …

Read More »

สำรวจผู้เข้าร่วมอบรม หลักสูตร “หลักจริยธรรมในคน และการทบทวนการพิจารณาโครงการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และโครงการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์

ด้วยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัย …

Read More »