โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Human Subject Protection Course ปี 2560

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ และสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ร่วมกับ  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร Human Subject Protection Course ในวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00-17.30 น. ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ให้แก่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และหน่วยงานหรือองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเพื่อพัฒนาคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ให้มีมาตรฐานในการพิจารณาโครงการตามหลักสากลอันจะส่งผลต่อการผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพของประเทศ

ในการนี้จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมอบรมดังกล่าว  โดยส่งแบบตอบรับเพื่อยืนยันเข้าร่วมอบรม  ภายในวันที่ 26 กรกฏาคม 2560 รับจำนวนจำกัดเพียง 150 ท่าน

สมัคร Online

Facebook Comments

About wuec2016

Check Also

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Subject Protection HSP) วันที่ 4-5 เมษายน 2561

ด้วย เครือข่ายว …