คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรรการฯ เพื่อเตรียมพร้อมการขอรับรองมาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ระดับชาติ NECAST (National Ethics Committee Accreditation System in Thailand)

          เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประกอบด้วย ผศ.ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ ผศ.ดร.จอม  สุวรรณโณ  อาจารย์ นายแพทย์อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ์ อาจารย์ ดร.จิราพร เจริญพูล อาจารย์ ดร.นมนต์  หิรัญ  นายธีระ  ด้วงสิน กรรมการ และนางสาวสุดารัตน์ ช้างโรง เลขานุการ ได้เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการฯ เรื่อง Ethical Issues of Health Sciences and Social Sciences Research ระหว่างวันที่ 8 – 10 มีนาคม 2560 ณ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คณะกรรมการฯ ได้ทบทวนแนวทางและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ตามมาตรฐานสากล และตระหนักในการปกป้อง คุ้มครอง และประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับอาสาสมัครในโครงการวิจัย ได้รับทราบและเข้าใจหลักเกณฑ์และแนวทางพิจารณาจริยธรรมการวิจัยตามเกณฑ์มาตรฐานสากลในปัจจุบัน

          ทั้งนี้เพื่อเตรียมพร้อมการขอรับรองมาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ระดับชาติ NECAST (National Ethics Committee Accreditation System in Thailand)

    

      

Facebook Comments

Check Also

วิธีการชำระเงินค่าธรรมเนียม

โอนเข้าบัญชี &l …