ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 13 ตุลาคม 2559

ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 4/2559
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 -13.00 น. ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 อาคารวิชาการ 9


 147 

Facebook Comments

About wuec2016